Λογιστικές υπηρεσίες

 • Πλήρης εξωτερική ανάθεση λογιστηρίου με εξ' ολοκλήρου κάλυψη των λογιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας.
 • Οργάνωση και Εποπτεία εσωτερικού λογιστικού τμήματος, στελέχωση και εφαρμογή διαδικασιών λειτουργίας.
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπηρεσίες EDI
 • Digital Accounting – προηγμένες τεχνολογίες ψηφιοποίησης εγγράφων
 • Μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.(μετατροπή οικονομικών καταστάσεων βάσει Ε.Γ.ΛΣ σε Δ.Λ.Π / ΕΛΠ)
 • Συμφωνίες υποσυστημάτων και παρακολούθηση ταμείου
 • Επίβλεψη και διαδικασίες τήρησης και αποτίμησης αποθήκης, απογραφών, διακινήσεων εμπορευμάτων
 • Σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και Μηνιαίων Αποτελεσμάτων
 • Reporting, Budgeting, Cash Flow
 • Ανάλυση ισολογισμών (αριθμοδείκτες) για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές Συναλλαγές)