Λοιπές Υπηρεσίες

  • Αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων και επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κτλ)
  • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών και υποκαταστημάτων
  • Εξαγορά, Μετατροπή μορφών νομικών προσώπων, Εκκαθάριση, Συγχώνευση, Απόσχιση κλάδων ή τμημάτων επιχείρησης
  • Αυξήσεις / Μειώσεις κεφαλαίων, Πρακτικά
  • Έλεγχοι και διεκπεραιώσεις Γ.Ε.ΜΗ. / Περιφέρειας
  • Εκπόνηση μελετών
  • Αξιολόγηση επενδύσεων
  • Αποτίμηση εταιριών
  • Εσωτερικός έλεγχος