Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  • Φορολογικός σχεδιασμός και συμβουλευτική φορολογίας εταιριών και φυσικών προσώπων.
  • Σύνταξη και υποβολή πλήρους φάσματος φορολογικών δηλώσεων
  • Δηλώσεις και διαχείριση ακίνητης εταιρικής περιουσίας
  • Διεκπεραιώσεις φορολογικών ελέγχων
  • Ρυθμίσεις οφειλών, ενημερότητες
  • Εκπροσώπηση έναντι τρίτων